ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Υποβολή και τροποποίηση αιτήσεων για την παροχή του ποσού της κρατικής αρωγής για την αντιμετώπιση ζημιών από τις πλημμύρες

Υποβολή και τροποποίηση αιτήσεων για την παροχή του ποσού της κρατικής αρωγής για την αντιμετώπιση ζημιών από τις πλημμύρες

Ενημέρωση για υποβολή και τροποποίηση αιτήσεων - απαραίτητα συνοδευτικά παραστατικά για την παροχή του ποσού της κρατικής αρωγής για την αντιμετώπιση ζημιών που προκάλεσε η θεομηνία – πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023 σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων»

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων ενημερώνει τους αγρότες, αγροτικές επιχειρήσεις και κατόχους αγροτικών εκμεταλλεύσεων, που επλήγησαν από τη θεομηνία - πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023 στα στοιχεία του ενεργητικού τους (γεωργικές γαίες, πάγιο κεφάλαιο, εξοπλισμό, πρώτες ύλες και αποθηκευμένα προϊόντα) ότι σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 44525/27-12-2023 (Β΄7393) απόφαση του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων μέσω των ανταποκριτών του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) για τη διενέργεια αυτοψίας και την επιχορήγηση κρατικής αρωγής ορίζεται  η 12η Ιανουαρίου 2024. Επίσης, η πλατφόρμα της πρώτης αρωγής, arogi.gov.gr, θα παραμείνει ανοικτή για την υποβολή αιτήσεων και διορθώσεων έως και την 12η Ιανουαρίου 2024.

Παράλληλα με την υποβολή των αιτήσεων στους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ οι πληγέντες καλούνται να καταθέσουν συμπληρωματικά στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων φάκελο δικαιολογητικών, που είναι απαραίτητα για την υποστήριξη του έργου της εκτίμησης του ύψους των ζημιών από τις αρμόδιες Επιτροπές και Κλιμάκια Κρατικής Αρωγής, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 74617 ΕΞ 23-6-2021/(Β’  2670) απόφαση του υπουργού και του υφυπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ. 41195/14-12-2023 (Β΄7060) απόφαση του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και ισχύει.

Ο φάκελος δικαιολογητικών για την καταβολή της επιχορήγησης υποβάλλεται με αίτηση του αιτούντος δικαιούχου αυτοπροσώπως (ή σε διαφορετική περίπτωση με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής μέσω ΚΕΠ ή της χρήσης της εφαρμογής «Βεβαίωση Εγγράφου» της διαδικτυακής πλατφόρμας gov.gr) υπόδειγμα της οποίας χορηγείται από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Μαγνησίας, και Σποράδων και περιλαμβάνει τα εξής:

 1. Συγκεντρωτική κατάσταση των γεωργικών γαιών, του παγίου κεφαλαίου, των αποθηκευμένων προϊόντων και των πρώτων υλών που υπέστησαν ζημιές και αποτίμηση της ζημιάς κατά κατηγορία, στην οποία ο παραγωγός μπορεί να σημειώσει το κόστος ζημιάς που εκτιμά ό ίδιος, εφόσον επιθυμεί ή διαφορετικά υποβάλλεται αντίγραφο/α κατάστασης ζημιών του ανταποκριτή του ΕΛΓΑ.
 2. Φωτογραφίες ή βίντεο όπου αποτυπώνεται το μέγεθος της ζημιάς (εφόσον υπάρχουν), τιμολόγιααγοράς πρώτων υλών (εφόσον προέρχονται από αγορά), εξοπλισμού κ.λπ., και κάθε άλλο πρόσφορο παραστατικό (π.χ. εκθέσεις αποτίμησης, προσφορές κλπ.) για την εκτίμηση της ζημιάς και του κόστους αποκατάστασης.
 3. Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (Δήλωση ΟΣΔΕ) 2023 (αναλυτική εκτύπωση με χάρτες και συγκεντρωτική κατάσταση ΕΛΓΑ- μόνο για τα αγροτεμάχια / στοιχεία ενεργητικού που έχουν ζημιά).
 4. Υπεύθυνη δήλωση (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ή ψηφιακά μέσω gov.gr) του αιτούντος περί λειτουργίας της αγροτικής εκμετάλλευσης κατά τη διάρκεια της θεομηνίας- πλημμυρών Σεπτεμβρίου 2023 και μέχρι την καταβολή της επιχορήγησης κρατικής αρωγής από κατά κύριο επάγγελμα αγρότη ή κάτοχο εκμετάλλευσης με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ή ψηφιακά μέσω gov.gr (ανάλογο κατά περίπτωση υπόδειγμα χορηγείται από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων).
 5. Ασφαλιστικό Συμβόλαιο εφόσον υφίσταται και βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρίας στην οποία εμφανίζεται το συνολικό ύψος αποζημίωσης που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος.
 6. Ειδικά κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά:
 • Για αγροτικά μηχανήματα και αγροτικά αυτοκίνητα: Άδεια κυκλοφορίας στο όνομα του δικαιούχου, ασφάλεια, τιμολόγιο επισκευής (σε περίπτωση επισκευής) ή κάθε άλλο πρόσφορο μέσο (σε περίπτωση εκκρεμότητας ως προς την επισκευή).
 • Για γεωτρήσεις: Άδεια χρήσης νερού στο όνομα του δικαιούχου ή βεβαίωση κατάθεσης της αίτησης υποβολής αιτήματος και φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ρεύματος.
 • Για ζημιές σε εξοπλισμό άντλησης νερού: (α) Βεβαίωση άρδευσης από δίκτυο ΤΟΕΒ (από ΤΟΕΒ) και φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ρεύματος και (β) Άδεια χρήσης νερού από ποτάμι (από αρμόδιο Δήμο).
 • Για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις: Άδεια Λειτουργίας (σε ισχύ) και οικοδομικά παραστατικά (όπου απαιτείται – δεν απαιτείται για πρόχειρες κατασκευές).
 • Για ζημιές σε έγγειο κεφάλαιο υπό μίσθωση ή χρησιδάνειο (μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις):
 • Υπεύθυνη δήλωση (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ή ψηφιακά μέσω gov.gr) του δικαιούχου – μισθωτή / χρήστη ότι δεσμεύεται για την αποκατάσταση των ζημιών στο έγγειο κεφάλαιο και ότι έχει λάβει γνώση και συμφωνεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις επιχορήγησης (ανάλογο κατά περίπτωση υπόδειγμα χορηγείται από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων).
 • Υπεύθυνη δήλωση (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ή ψηφιακά μέσω gov.gr) του ιδιοκτήτη ότι συναινεί στην καταβολή της επιχορήγησης στον μισθωτή – χρήστη του αγροτεμαχίου με την υποχρέωση αποκατάστασης και στην πραγματοποίηση των εργασιών αποκατάστασης της ζημιάς, ότι δεν αποζημιώνεται από άλλο φορέα για τις εν λόγω ζημιές και ότι δεν υφίσταται ασφαλιστήριο συμβόλαιο (ανάλογο κατά περίπτωση υπόδειγμαχορηγείται από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων). Εφόσον υφίσταται ασφαλιστήριο συμβόλαιο απαιτείται η προσκόμισή του.
 • Για αγροτικές εκμεταλλεύσεις που δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛΓΑ, η ενιαία αίτηση ενίσχυσης στο ΟΣΔΕ εφόσον υποβάλλεται και η ηλεκτρονική υποβολή του μισθωτηρίου συμβολαίου στην ΑΑΔΕ ή του χρησιδανείου, το οποίο πρέπει να έχει ημερομηνία μίσθωσης προγενέστερης της ημερομηνίας της θεομηνίας.
 • Για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις που υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛΓΑεφόσον η μίσθωση – το χρησιδάνειο προκύπτει από την ενιαία αίτηση ενίσχυσης στο ΟΣΔΕ του έτους της θεομηνίας, δεν απαιτείται η προσκόμιση λοιπών αποδεικτικών.

Διευκρινίζεται ότι ο αιτήσεις και τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά αφορούν αποκλειστικά ζημιές σε στοιχεία ενεργητικού της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4797/2021 (όπως αποθηκευμένα προϊόντα, πάγιο, εξοπλισμό) για τις οποίες αρμόδιος φορέας επιχορήγησης είναι το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Ζημιές σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο και φυτική παραγωγή δεν αποτελούν αντικείμενο εκτίμησης των Επιτροπών και Κλιμακίων Κρατικής Αρωγής.

Λοιπά δικαιολογητικά, όπως νομιμοποιητικά έγγραφα, τιμολόγια, κ.α., τα οποία καθορίζονται από τη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής για τις αγροτικές επιχειρήσεις, μπορεί να ζητηθούν επιπρόσθετα στο πλαίσιο ελέγχου νομιμοποίησης των δικαιούχων.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίζουν το φάκελο δικαιολογητικών σε ντοσιέ με λάστιχο, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος απώλειας εγγράφων.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν υποβάλλονται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων, Ταχ. δ/νση: Ελ. Βενιζέλου και Αναλήψεως, ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ,  38221 – ΒΟΛΟΣ.

Για τυχόν διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 2421352-496, -418, -664.