ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΠΑΛ Βελεστίνου: Αιτήσεις συμμετοχής στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη μαθητείας

ΕΠΑΛ Βελεστίνου: Αιτήσεις συμμετοχής στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη μαθητείας

"ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ-ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ – ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023"

Το ΕΠΑΛ Βελεστίνου καλεί, για υποβολή αιτήσεων στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας περιόδου 2022-2023, τους απόφοιτους του, οι οποίοι πρέπει να πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις σύμφωνα με το ν. 4186/2013, όπως ισχύει (Α’ 193):

Α) να είναι κάτοχοι:

Α1) απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών των ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016, του ν. 4186/2013 ή του ν. 3475/2006, καθώς και παλαιότερων ισότιμων τίτλων ή

Α2) απολυτηρίου ΓΕ.Λ. και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016, του ν. 4186/2013 και του ν. 3475/2006, καθώς και παλαιότερων ισότιμων τίτλων ή

Α3) απολυτηρίου και πτυχίου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ) του ν. 4415/2016, όπως ισχύει,

Β) να βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης και

Γ) να έχουν αποφοιτήσει από ειδικότητες όπως αντιστοιχίζονται βάσει της υπ’ αριθμ. 131149/Γ2/18-08-2014 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2298/τ.Β/2014) ή άλλων Πράξεων του Ι.Ε.Π. ή όπως περιλαμβάνονται στα Προγράμματα Σπουδών για το Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας. Ειδικά για τους αποφοίτους του ΕΠΑ.Λ. Βελεστίνου να έχουν αποφοιτήσει από τις ειδικότητες:

 • Υπάλληλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
 • Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
 • Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις συμμετοχής στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη μαθητείας από την Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου, ώρα 13.20 έως και την Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 14:00

Η αίτηση καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους στη διεύθυνση https://e-mathiteia.minedu.gov.gr/ σύμφωνα με τις οδηγίες που θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Πληροφοριακού Συστήματος Μαθητείας. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για όσους υποψήφιους πληρούν τις προϋποθέσεις υποβολής αίτησης και έχουν αναζητήσει και λάβει βεβαίωση δέσμευσης εργοδότη. Τονίζεται ότι ο εργοδότης δεν δύναται να έχει α’ βαθμού συγγένεια με τον μαθητευόμενο.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

 1. A) Φωτοαντίγραφο :
 2. απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑΛ ή ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.
 3. πτυχίου ΕΠΑ.Λ. ή ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.
 4. ταυτότητας
 5. αποδεικτικού ΑΜΚΑ
 6. αποδεικτικού ΑΦΜ (Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει ΑΦΜ μπορεί να υποβάλλει την αίτηση και να προσκομίσει αποδεικτικό ΑΦΜ κατά την εγγραφή του σε τμήμα του Μεταλυκειακού Έτους Τάξης Μαθητείας)
 7. γνωμοδότηση ΚΕΔΔΥ, για τους αποφοίτους του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.
 8. απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών παλαιότερων ισότιμων τίτλων με έγγραφο ισοτιμίας ή/και αντιστοίχισης,
 9. B) Υπεύθυνη δήλωση

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μαζί με την αίτηση συμμετοχής και σύμφωνα με τις οδηγίες που θα αναρτηθούν στο Πληροφοριακό Σύστημα Μαθητείας.

Για περισσότερες πληροφορίες η πλήρης πρόσκληση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου (https://epal-velest.mag.sch.gr/joomla/index.php/el/). Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν καθημερινά με τη διεύθυνση του ΕΠΑ.Λ. Βελεστίνου στο τηλέφωνο 24250 23235 (Υπεύθυνη για πληροφορίες είναι η εκπαιδευτικός Άννα Τσινίδου).                                                                                    

Ο Διευθυντής

Βάιος Λιαπόπουλος

ΠΕ82, MSc