ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΛΛΑΔΑ - ΚΟΣΜΟΣ

Προς ολοκλήρωση της κατάθεσης των αιτήσεων για το Πρόγραμμα I «Ψηφιακά Εργαλεία ΜμΕ»

Προς ολοκλήρωση της κατάθεσης των αιτήσεων για το Πρόγραμμα I «Ψηφιακά Εργαλεία ΜμΕ»

 

 

Προς ολοκλήρωση βρίσκεται η κατάθεση των αιτήσεων για την υπαγωγή στο Πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλεία Vouchers», στα πλαίσια του Ελλάδα 2.0.

Στην επιδότηση μπορούν να ενταχθούν επιπλέον προσθήκες σε Υποσυστήματα (Modules), Νέες υλοποιήσεις με προϊόντα και λύσεις Λογισμικού με επιδότηση 90%, καθώς και Υπηρεσίες (Αρχική υλοποίηση, Παραμετροποίηση και Εκπαίδευση), με επιδότηση 30%.

Σκοπός του Προγράμματος Ψηφιακός Μετασχηματισμός «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜμΕ» είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας.
Μέσω του Προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να

  • εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία,
  • αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας (hybrid workplace),
  • ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου,
  • αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές,

μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.
Για τον σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜμΕ» θα παρέχει επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών εργαλείων.

Δικαιούχοι του Προγράμματος

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται υφιστάμενες ιδιωτικές Επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, και για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά και μεταξύ άλλων οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. Έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
  2. Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης Χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα.
  3. Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022.
  4. Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.

Ύψος και ένταση ενίσχυσης – Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Ψηφιακά Εργαλεία δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης επιταγών (vouchers), βάσει του μεγέθους της επιχείρησης -σε όρους απασχόλησης-  και ειδικότερα ανά Κατηγορία Επιχειρήσεων.

Επισημαίνεται ότι το ύψος της ενίσχυσης/ ποσό εξαργύρωσης δεν μπορεί να υπερβεί:

  • την ονομαστική αξία του voucher, όπως αποτυπώνεται στη στήλη (Β) και,
  • το 90% του πραγματικού κόστους των προμηθευόμενων ψηφιακών προϊόντων και  υπηρεσιών.

Οι δαπάνες που ενισχύονται στο πλαίσιο του Προγράμματος δεν επιτρέπεται να ενισχυθούν από καμία άλλη πηγή, Εθνική ή Ευρωπαϊκή. Ημερομηνία ολοκλήρωσης κατάθεσης των αιτήσεων για την υπαγωγή στο πρόγραμμα είναι η 31η Οκτωβρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά στο πρόγραμμα μπορείτε να πάρετε στον σύνδεσμο digitalsme.gov.gr

 

Πιο διαβασμένα