ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δ. Νασίκας: Οι υποσχέσεις μας γίνονται πράξεις - Έργα 7 εκ. ευρώ στο Δήμο Ρήγα Φεραίου

Αναλυτικά το δελτίο τύπου της Δημοτικής Αρχής
Δ. Νασίκας: Οι υποσχέσεις μας γίνονται πράξεις - Έργα 7 εκ. ευρώ στο Δήμο Ρήγα Φεραίου

 

Η κατασκευή τριών σημαντικών έργων για την ποιότητα ζωής των δημοτών, συνολικού προϋπολογισμού 7 εκ. ευρώ, εγκρίθηκε στη σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡΦ.

Πρόκειται για τα έργα:

-Εκσυγχρονισμός Υποδομών ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση, ύψους 4.070.348,00 εκ. ευρώ στην δημοτική κοινότητα Κεραμιδίου.

-Εφαρμογή του συστήματος τηλεμετρίας για εξοικονόμηση ποσοτήτων ύδατος .

- Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και αγωγών μεταφοράς λυμάτων , ύψους 2,9 εκ. ευρώ, στις δημοτικές κοινότητες Αγ. Γεωργίου και Αερινού.

Ο  Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου και πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡΦ Δημήτρης Νασίκας δήλωσε: "Με καθημερινή, αθόρυβη, αλλά ουσιαστική δουλειά καθημερινά,  κάνουμε  έργα ουσίας για τους δημότες.

Υλοποιούμε  έργα και παρεμβάσεις απαραίτητες  για την βελτίωση της καθημερινότητας των ανθρώπων του Δήμου.

Παρά τους περιορισμένους πόρους η δημοτική αρχή επεμβαίνει όπου απαιτείται και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της δίνει λύσεις σε υπαρκτά ζητήματα.

Η υλοποίηση των παραπάνω έργων, πέραν της χρησιμότητάς τους, θα στηρίξουν θέσεις εργασίας και θα δημιουργήσουν μόχλευση στην τοπική οικονομία".

Τεχνική Περιγραφή

Το έργο "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ" έχει ως φυσικό αντικείμενο την αντικατάσταση του υπάρχοντος δικτύου αμιαντοσωλήνων με αγωγούς από PE τρίτης γενιάς, συμπεριλαμβανομένων και των παροχών προς τους καταναλωτές. Η διέλευση των αγωγών θα γίνει μέσα από το οδικό δίκτυο της κοινότητας. Η διαδρομή των αγωγών επιλέχθηκε με στόχο τον εύκολο έλεγχο και επισκευή σε τυχόν βλάβη του δικτύου αλλά και την εύκολη μελλοντική επέκταση προς σημεία που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή υδροδότηση. Συγχρόνως κατά την κατασκευή λόγω των εναλλαγών που παρατηρούνται στην κλίση του φυσικού εδάφους υπάρχει πρόβλεψη για κατασκευή όπου απαιτείται διατάξεων αερεξαγωγής ή εκκένωσης. Αναλυτικότερα το προτεινόμενο έργο περιλαμβάνει:

  1. Κατασκευή δικτύου ύδρευσης για την μεταφορά του νερού εντός του οικισμού Κεραμιδίου με ταυτόχρονη κατάργηση του παλαιού αγωγού, μήκους 2.700 μέτρων.
  2. Κατασκευή διατάξεων αερεξαγωγής – μείωσης πιέσεως όπως φαίνεται άλλωστε και στις οριζοντιογραφίες του Παραρτήματος των Σχεδίων. Οι διατάξεις τοποθετούνται εντός φρεατίων από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και έχουν κατάλληλες διαστάσεις, όπως φαίνεται στα σχέδια, ώστε να είναι εύκολα ελέγξιμα και προσεγγίσιμα.
  3. Κατασκευή διατάξεων εκκένωσης – δικλείδων διακοπής, όπως φαίνεται άλλωστε και στις οριζοντιογραφίες του Παραρτήματος των Σχεδίων. Οι διατάξεις τοποθετούνται εντός φρεατίων από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και έχουν κατάλληλες διαστάσεις, όπως φαίνεται στα σχέδια, ώστε να είναι εύκολα ελέγξιμα και προσεγγίσιμα.
  4. Αντικατάσταση παροχών ύδρευσης στους υπό κατασκευή σωλήνες η οποία θα περιλαμβάνει όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης.
  5. 5. Κατασκευή κεντρικών βανών διακοπής, με στόχο την διακοπή υδροδότησης σε επιμέρους τμήματα του οικισμού, σε περίπτωση βλάβης, ώστε να μην διακόπτεται η συνολική υδροδότηση του οικισμού. Για τα δίκτυα θα χρησιμοποιηθεί αγωγός πολυαιθυλενίου τρίτης γενιάς διαμέτρου DN 140 mm / ΡΝ 16, DN 140 mm, DN 125 mm, DN 90 mm και DN 75 mm. Τα επί μέρους τμήματα θα συγκολληθούν μεταξύ τους με τη μέθοδο ηλεκτροσύντηξης (electrofusion) με χρήση κατάλληλων ηλεκτρομουφών.

Προβλέπεται η κατασκευή μεγάλων φρεατίων από οπλισμένο σκυρόδεμα τα οποία θα κατασκευαστούν στις θέσεις όπου θα τοποθετηθούν τα φρεάτια αερεξαγωγής και εκκένωσης και αντικατάσταση όπου αυτό χρειάζεται των φρεατίων ελέγχου των υδρομέτρων των καταναλωτών.

Το έργο "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ" αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων τηλεμετρίας και αυτοματισμών του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Ρήγα Φεραίου με σκοπό την εξασφάλιση της επάρκειας και της ποιότητας του πόσιμου νερού, την προστασία του περιβάλλοντος, την προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου που παρουσιάζουν ελλειμματικό υδατικό ισοζύγιο, μη ορθολογικό τρόπο λειτουργίας ενώ απαιτείται και ιδιαίτερη μέριμνα για την διασφάλιση της ποιότητας του νερού.

Το φυσικό αντικείμενο ανταποκρίνεται σε μία ολιστική προσέγγιση επίλυσης ιεραρχημένων υδρευτικών προβλημάτων, είναι συμβατό με το οικείο εγκεκριμένο Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) του ΥΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, (EL08), τις κατευθύνσεις και αρχές της Οδηγίας – Πλαίσιο για τα ύδατα 60/2000 καθώς και των λοιπών Οδηγιών που σχετίζονται με τη διαχείριση υδάτων, είναι λειτουργικό και βιώσιμο και συμβάλει στην πρόσβαση σε επαρκές και καλής ποιότητας νερό για ανθρώπινη κατανάλωση, στην περιοχή του Δήμου Ρήγα Φεραίου.

Πιο συγκεκριμένα, η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την κοινοτική Οδηγία-Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ έγινε με τον νόμο 3199/2003 (ΦΕΚ 280 Α/09.12.2003) και το ΠΔ 51/2007 (ΦΕΚ 54 Α/08.03.2007). Η εθνική νομοθεσία, εκτός από την ενσωμάτωση των βασικών εννοιών της Οδηγίας για τους υδατικούς πόρους, καθορίζει, παράλληλα, τη συγκρότηση της νέας διοικητικής δομής σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρήγα Φεραίου (Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.Φ.)

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:

 - Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία τριάντα δύο (32) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου (Τ.Σ.Ε.) σε υφιστάμενες υποδομές του δικτύου (δεξαμενές, γεωτρήσεις και αντλιοστάσια)

 - Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία τριών (3) Σταθμών Διαχείρισης Πίεσης (Σ.Δ.Π.) για την παρακολούθηση των κρίσιμων παραμέτρων παροχής, πίεσης και την εξελιγμένη διαχείριση της πίεσης σε κρίσιμα σημεία του εσωτερικού δικτύου

- Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία δέκα οκτώ (18) Σταθμών Μέτρησης Πίεσης (Σ.Μ.Π.) για την παρακολούθηση της πίεσης σε κρίσιμα σημεία του εσωτερικού δικτύου

 - Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία έξι χιλιάδων (6.000) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Κατανάλωσης (Τ.Σ.Ε.Κ.) για την παρακολούθηση της κατανάλωσης στις απολήξεις του δικτύου

- Προμήθεια Φορητών Σταθμών Ελέγχου (Φ.Σ.Ε.) για τον προγραμματισμό, τον έλεγχο διαρροών και της ποιότητας του νερού

 - Προμήθεια και εγκατάσταση Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.) ο οποίος θα περιλαμβάνει εξοπλισμό, επικοινωνίες, λογισμικά κ.λπ.

- Παράδοση σε θέση πλήρους και κανονικής λειτουργίας του συνολικού συστήματος,

- Δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος καθώς και απρόσκοπτη και χωρίς προβλήματα λειτουργία του για διάστημα τριών (3) μηνών, από την ημερομηνία θέσεως του σε λειτουργία

- Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας. 

Τέλος  το έργο "ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΑΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ", Π.Δ. 2.976.000,00 €,  αφορά στην "Βελτίωση των βασικών Περιβαλλοντικών Υποδομών και ιδίως αυτών της επεξεργασίας λυμάτων".