ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η χωροταξική κατανομή μαθητών/τριών ΣΤ Δημοτικού στα Γυμνάσια του Δήμου

Η χωροταξική κατανομή μαθητών/τριών ΣΤ Δημοτικού στα Γυμνάσια του Δήμου

Την κατανομή των μαθητών και μαθητριών της Στ’ Τάξης των Δημοτικών Σχολείων των Δήμων της Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων στα αντίστοιχα Γυμνάσια για το Σχολικό Έτος 2024 – 2025 ανακοίνωσε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας.

Στον Δήμο Ρήγα Φεραίου

 

Τυχόν Αιτήσεις Μετεγγραφών μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα πρέπει να υποβληθούν από τους κηδεμόνες των μαθητών, στα αντίστοιχα Γυμνάσια επιθυμίας τους, από την 2 Σεπτεμβρίου 2024. Η ικανοποίηση ή μη της Αίτησης Μετεγγραφής θα ανακοινωθεί στους κηδεμόνες έως την ημερομηνία  έναρξης των μαθημάτων του Σχ. ‘Έτους 2024-2025 από τις σχολικές μονάδες.

Οι Αιτήσεις μετεγγραφής θα ικανοποιηθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 104/1979 (ΦΕΚ 23Α`) καθώς επίσης και τις διατάξεις του κεφαλαίου Δ’  της Υ.Α. 79942/ΓΔ4/21-05-2019 (ΦΕΚ 2005/Β’/31-05-2019) και εφόσον ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών/τριών δεν υπερβεί για οποιονδήποτε λόγο τις δυνατότητες στέγασης των διαθέσιμων κτηριακών χώρων και τον αριθμό τμημάτων όπως αυτός θα καθοριστεί σύμφωνα με απόφαση του Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας με βάση το άρθρο 22 παρ. 13β της Υ.Α. 79942/ΓΔ4/21-05-2019 (ΦΕΚ 2005/Β’/31-05-2019). Σε περίπτωση υπέρβασης αυτού του αριθμού θα πραγματοποιηθούν μετεγγραφές με βάση τα σχετικά χωροταξικά δεδομένα σε συνδυασμό με τις τυχόν προτιμήσεις των κηδεμόνων των μαθητών/τριών (Άρθρο 12 του ΠΔ 104/1979 ΦΕΚ 23 Α’ ).

Την αρμοδιότητα των μετεγγραφών σύμφωνα με το Π.Δ. 104/1979, Υ.Α. 79942/ΓΔ4/21-05-2019 (ΦΕΚ 2005 Β΄)  έχει ο κάθε διευθυντής σχολικής μονάδας, ο οποίος προβαίνει σε συνεννόηση με τον άλλο διευθυντή πριν την έκδοση εγκριτικού υπηρεσιακού σημειώματος μετεγγραφής. Η κατάθεση των αιτήσεων μετεγγραφών γίνεται αποκλειστικά και μόνο στις σχολικές μονάδες μετά την 2ηΣεπτεμβρίου. Εξαιρούνται οι γονείς και κηδεμόνες όπως προσδιορίζονται στα Υπόψη και συγκεκριμένα στο έγγραφο 9 οι οποίοι θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Διευθυντή του 2ου Γυμνασίου Ν. Ιωνίας ως την 01-07-2024. Σε περίπτωση κατά την οποία κηδεμόνας αιτείται μετεγγραφής λόγω αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας, αυτή πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας (νέας κατοικίας) με βάση το άρθρ. 97 του Ν. 5003/2022 η οποία εκδίδεται από τους κατά τόπους Δήμους και Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

Δρ. Σωκράτης Σαβελίδης