ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Οι τρόποι εξυπηρέτησης με τις υπηρεσίες του Δήμου Ρήγα Φεραίου

Αναστέλλεται εκτός πολύ σημαντικών περιπτώσεων η διά ζώσης εξυπηρέτηση των πολιτών
Οι τρόποι εξυπηρέτησης με τις υπηρεσίες του Δήμου Ρήγα Φεραίου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Αριθ. 61 / 2020
Ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρο 58  Αρμοδιότητες Δημάρχου» του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010/τ. Α`).
2. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’): «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Για το χρονικό διάστημα από 16-3-2020 και έως 27-3-2020, λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα προστασίας εργαζομένων και κοινού στις υπηρεσίες του Δήμου Ρήγα Φεραίου :

Α. Αναστέλλεται η εξυπηρέτηση του κοινού, με αυτοπρόσωπη παρουσία των πολιτών σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου Ρήγα Φεραίου .
Με αυτοπρόσωπη παρουσία πολιτών θα εξυπηρετούνται μόνο έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις και κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.

Β. Τα αιτήματα των πολιτών θα υποβάλλονται:
• Με μήνυμα τηλεομοιοτυπίας (fax) στα: 2425022870 και 2425024291 (ΚΕΠ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ) ή 2425041603 (ΚΕΠ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ
• Με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείο στο e-mail: d.r.feraiou@0922.syzefxis.gov.gr.
• Με ταχυδρομείο στη διεύθυνση Δημαρχείου Βελεστίνου , πεζόδρομος Ρ.Φεραίου 66 Τ.Κ. 37500

Γ. Οι πολίτες μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα των υπηρεσιών του Δήμου, στο τηλεφωνικό κέντρο 2425350200 και σε κατεπείγουσες περιπτώσεις στο γραφείο Δημάρχου τηλέφωνο 2425350211.
Συνιστάται σε όλους τους πολίτες, η χρήση των ηλεκτρονικών πληρωμών, για λόγους δημόσιας υγείας και προστασίας.
Σε περίπτωση έκδοσης νέας Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για λήψη μέτρων και πέραν της 27-3-2020, η ισχύς της παρούσας θα παραταθεί εκ νέου, έως την νεώτερη τασσόμενη προθεσμία.

Η ανωτέρω απόφαση να δημοσιοποιηθεί με κάθε πρόσφορο τρόπο και να αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και την ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤ. ΝΑΣΙΚΑΣ