ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δημοπρασία για εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στο Ελευθεροχώρι

Την Παρασκευή 26 Ιουνίου και από τις 10:00 π.µ. έως τις 11:00 π.µ. στο ∆ηµαρχείο Ρήγα Φεραίου στο Βελεστίνο
Δημοπρασία για εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στο Ελευθεροχώρι

Ο ∆ήµαρχος Ρήγα Φεραίου διακηρύττει ότι:

Την 26η Ιουνίου 2020, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ. έως 11:00 π.µ. θα γίνει στο ∆ηµαρχείο Ρήγα Φεραίου (έδρα Βελεστίνο), φανερή πλειοδοτική δηµοπρασία, ενώπιον της επιτροπής δηµοπρασιών, για την εκµίσθωση ∆ηµοτικού καταστήµατος της Τ.Κ. Περιβλέπτου (Οικισµός Ελευθεροχωρίου) του ∆ήµου Ρήγα Φεραίου για την τετραετία 2020-2024.

Στην δηµοπρασία µπορούν να πάρουν µέρος όλοι οι ενδιαφερόµενοι.

Α.- Για το ∆ηµοτικό Κατάστηµα που βρίσκεται στην Περιφέρεια Τοπικής
Κοινότητας Περιβλέπτου(Οικισµός Ελευθεροχωρίου)

1. ∆ηµοτικό κατάστηµα Περιβλέπτου(Οικισµός Ελευθεροχωρίου)
εµβαδού 52,3 τ.µ.

Ορίζεται ως όριο πρώτης προσφοράς το ποσό των * 100 € *

Εγγύηση συµµετοχής στη δηµοπρασία ορίζεται το 1/10 του ποσού του ετησίου µισθώµατος του αγρού, σε γραµµάτιο τ. Τ.Π.& ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας.

Ο ενδιαφερόµενος πρέπει να έχει µαζί του αξιόχρεο εγγυητή και βεβαίωση (και ο εγγυητής του) µη οφειλής στο ∆ήµο, καθώς και φορολογική ενηµερότητα.

Περισσότερες πληροφορίες µπορούν οι ενδιαφερόµενοι να λαµβάνουν από τα γραφεία του ∆ήµου όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (αρµόδια υπάλληλος: Τσελεπίδη Σωτηρία τηλ. 2425350218) .

Ο ∆ήµαρχος Ρήγα Φεραίου
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤ. ΝΑΣΙΚΑΣ