ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Συγκροτήθηκε η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας

Σκοπός της συγκρότησης Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας αποτελεί η εύρυθμη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του Δήμου Ρήγα Φεραίου ως προς την οργάνωση, τον συντονισμό και την εφαρμογή προγραμμάτων προώθησης της ισότητας των φύλων
Συγκροτήθηκε η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας

Με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συγκροτήθηκε η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας Δήμου Ρήγα Φεραίου, η οποία αποτελείται από τα εξής μέλη:

1) Η Αντιδήμαρχος κα Βασιλική Παπανικολάου- Χατζοπούλου του Νικολάου, ως
Πρόεδρος της Επιτροπής.
2) Η κ. Κωνσταντία Βλασταρίδου του Αλεξάνδρου, σύμβουλος Κοινότητας Κεραμιδίου
3) Η κ. Καλλιόπη Μακρονάσιου τοy Ευριπίδη Εκπαιδευτικός
4) Η κ. Αδριανή Μητροπούλου του Γεωργίου Ψυχολόγος
5) Η κ. Σμαράγδα Μαυριανού του Στεφάνου , Φιλόλογος
6) Η κ. Χασιώτη Αντωνία του Δημητρίου
7) Η κ. Βιολντζή Δήμητρα του Γεωργίου
8) Η κ. Ρηγώνη Αικατερίνη του Δημητρίου
9) Η κ. Τσαρούχα Αφροδίτη του Αναστασίου

Οι ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η Επιτροπή:

Α) Σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου συμμετέχει και υποστηρίζει την ένταξη
της ισότητας των φύλων στις πολιτικές του Δήμου, εισηγείται και συμμετέχει στην εκπόνηση
σχεδίων δράσης για την ισότητα των φύλων σε τοπικό επίπεδο,

Β) Διατυπώνει προτάσεις και εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του δήμου τη λήψη των
αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους
τομείς της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής,

Γ) Συνεργάζεται με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, τις αρμόδιες, κατά
περίπτωση, υπηρεσιακές μονάδες του δήμου και με δομές και συλλογικότητες που
δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προώθησης θεμάτων ισότητας των φύλων και δικαιωμάτων
των γυναικών σε τοπικό επίπεδο και

Δ) Συνεργάζεται με τις δομές του Δικτύου της ανωτέρω Γενικής Γραμματείας για την πρόληψη
και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, καθώς και με φορείς της κοινωνίας των
πολιτών.