ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Χωρίς αλλαγές οι αντιδήμαρχοι έως τον Σεπτέμβριο του 2022

Ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου, Δημήτρης Νασίκας, όρισε τους αντιδημάρχους του Δήμου Ρήγα Φεραίου, με θητεία ενός έτους (από 2-9-2021 έως και 1-9-2022) μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες
Χωρίς αλλαγές οι αντιδήμαρχοι έως τον Σεπτέμβριο του 2022

Να θυμίσουμε πως ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου έχει αναλάβει τον τομέα Διοικητικών Υπηρεσιών – ΚΕΠ – Παιδείας –Πολιτισμού και Αθλητισμού ενώ ο Δημήτριος Παλληκάρης είναι αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας.

Δείτε την απόφαση στην Διαύγεια ΕΔΩ.

Αναλυτικά:

Α. Ορίζει Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών – Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Γιαννακό Ευάγγελο του Δημητρίου και του μεταβιβάζει

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

I. Οικονομικών θεμάτων και ιδίως:

- την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου -Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων.

II. Την εποπτεία του τμήματος Οικονομικής Ανάπτυξης και συγκεκριμένα:

-  του γραφείου Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας
-  του γραφείου Αδειοδοτήσεων και Εμπορικών δραστηριοτήτων
-  του γραφείου Απασχόλησης και Τουρισμού
με τις αρμοδιότητες όπως περιγράφονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου.
- την υπογραφή εγγράφων των τομέων των αρμοδιοτήτων του.
- την εποπτεία του προσωπικού του Δήμου που αντιστοιχεί στα τμήματα αρμοδιότητάς του.
- την τέλεση των πολιτικών γάμων, σε περίπτωση αναπλήρωσης του Δημάρχου στη Δημοτική Ενότητα Φερών.

- την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθενται σ ́ αυτόν εκ μέρους του Δημάρχου.
- τη συνεργασία με τους Προέδρους των κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Β. Ορίζει Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Ηλεκτροφωτισμού και Συγκοινωνιών, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ιωάννη Μπατζιάκα του Χρήστου και του μεταβιβάζει

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

I. Τεχνικών Έργων και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης - Τεχνικό Αρχείο, Προγραμματισμού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισμού, Δικτύων, τεχνικών Συνεργείων, Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών - Επίβλεψης έργων.

- τα καθήκοντα ληξιάρχου του ληξιαρχείου Κεραμιδίου, τα οποία θα ασκεί σε περίπτωση αναπλήρωσης του ληξιάρχου.
- την τέλεση των πολιτικών γάμων, σε περίπτωση αναπλήρωσης του Δημάρχου στη Δημοτική Ενότητα Κεραμιδίου.

- την υπογραφή εγγράφων των τομέων των αρμοδιοτήτων του.
- την εποπτεία του προσωπικού του Δήμου που αντιστοιχεί στα τμήματα αρμοδιότητάς του.
- την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθενται σ ́ αυτόν εκ μέρους του Δημάρχου.
- τη συνεργασία με τους Προέδρους των κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

III. Την εποπτεία και ευθύνη της Υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού και Συγκοινωνιών.

-  μελέτη και έργα συντήρησης, επισκευής και βελτίωσης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των οδών και γενικά των υπαίθριων χώρων του Δήμου.
-  εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων, εκτέλεση εργασιών σήμανσης και διαγράμμισης οδών.

Γ. Ορίζει Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Χρήστο Μακεδών του Ιωάννη, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

I. Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας, του Περιβάλλοντος

- την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο

- την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου
- την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας
- την ευθύνη των Δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, - τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα
- την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων
- την υπογραφή εγγράφων των τομέων των αρμοδιοτήτων του.
- τα καθήκοντα ληξιάρχου του ληξιαρχείου Κάρλας, τα οποία θα ασκεί σε περίπτωση αναπλήρωσης του ληξιάρχου.
– την τέλεση των πολιτικών γάμων, σε περίπτωση αναπλήρωσης του Δημάρχου στη Δημοτική Ενότητα Κάρλας.
- την εποπτεία του προσωπικού του Δήμου που αντιστοιχεί στα τμήματα αρμοδιότητάς του.
- την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθενται σ ́

αυτόν εκ μέρους του Δημάρχου.
- τη συνεργασία με τους Προέδρους των κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

2. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.

3. Τις αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων που απουσιάζουν ή κωλύονται ασκεί ο Δήμαρχος.

4. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Πρίντζος του Νικολάου, που αναπληρώνει το Δήμαρχο.

5. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 33 Ν.4483/2017, οι κατά τα ανωτέρω ορισθέντες αντιδήμαρχοι θα λαμβάνουν από τον Δήμο Ρήγα Φεραίου την κατά το Νόμο προβλεπόμενη αντιμισθία,

Η άσκηση των κατά τα ανωτέρω ανατεθειμένων αρμοδιοτήτων άρχεται από την 2- 9-2021.